کتاب الکترونیکی آموزش گرامر به زبان فارسی

کتاب الکترونیکی گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی نوشته آقای سعید عنایت پور  یک منبع عالی برای افراد مبتدی تا متوسط برای یادگیری گرامر است. مطالب این کتاب از سطح آسان تا پیشرفته چیده شده و در آن سعی شده تا مطالب به نحوی آموزش داده شود تا برای خواننده خسته کننده نباشد. ضمنا این کتاب برای افرادی که از قبل با گرامر آشنایی دارند می تواند به عنوان یک منبع برای مرور آنچه از قبل می دانند مورد استفاده قرار گیرد. روند کار در این کتاب سعی شده به نحوی طراحی شود که پس از مطالعه کتاب، خواننده مبتدی بتواند به آسانی انگلیسی مکالمه کرده و خواننده قویتر بهبود چشمگیری در مکالمه خود احساس نماید.
بخش اول این کتاب شامل مطالب  پایه‌ای گرامر است . ادامه کتاب هم به انواع زمانها، ساختار انواع جملات و سایر نکات گرامری می پردازد. برای آشنایی شما با مطالب این کتاب فهرست کامل کتاب در ادامه همین مطلب آورده شده است.

نحوه دریافت کتاب:
فایل کامل این کتاب به صورت فشرده شده در قسمت فایلهای گروه با عنوان Grammar_Farsi.zip در دسترس کلیه کاربران گروه می‌باشد. در صورتی که هنوز عضو گروه وبگاه نشده‌اید، در صورت تمایل می توانید برای عضویت اینجا را کلیک کنید.

فهرست کامل کتاب گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی:
(کتاب در 70 بخش جدا و 185 صفحه گردآوری شده است.)

 1. مقدمه مؤلف «8»
 2. این جزوه برای چه کسانی مفید است؟ «10»
 3. معرفی علائم خاص بکار رفته در جزوه «11»
 4. ساختار کامل جمله (مرور سریع و ساده گرامرِ اجزای یک جمله) «12»
  • فاعل.
  • ضمایر فاعلی.
  • فعل.
  • قید مکان.
  • قید زمان.
  • صفت ملکی.
  • مفعول.
  • ضمایر مفعولی.
  • صفات ملکی.
  • افعال کمکی (معین).
  • The حرف تعریف
  • دو فعلیها در جمله.
  • have to و must تفاوت
 5. زمان حال ساده (حاضر ساده) «23»
 6. کلمات پرسشی یا استفهامی «26»
 7. زمان حال استمراری «30»
 8. زمان گذشته ساده «33»
 9. «36» To Do
 10. امری کردن فعل «38»
 11. «42» Simple future tense زمان آینده ساده
 12. ربط دو جمله «44»
 13. «47» tell & say دو کلمه
 14. قیود زمان «48»
 15. حرف تعریف «50»
 16. ضمایر ملکی «53»
 17. حالت اضافی و یا مالکیت دو اسم «54»
 18. ترجمه «از» به انگلیسی «55»
 19. «58» Future Continuous Tense زمان آینده استمراری
 20. «61» Sequence of tenses  تطابق زمانه
 21. «62» «Used to»
 22. «66» Question tag ضمیمه های سؤالی
 23. «69» Avoid Repetition جلوگیری از تکرار اسم
 24. «71» The additions جلوگیری از تکرار جمله
 25. «73»       CAN →       در آینده
 26. «73»     MUST →       در آینده
 27. «74»    WANT →       در آینده
 28. «76» Some & any
 29. ضمایر نیمه مجهول «78»
 30. دو ملکیتی ها «82»
 31. «84» possesive forms  حالات ملکی
 32. «85» Putting two sentences together  ربط دو جمله
 33. جملات دو سؤالی «86»
 34. «87» Reflexive pronouns (self) ضمایر انعکاسی
 35. «89» Here & There
 36. «92» it بحث
 37. صرف یک فعل در 16 زمان «94»
 38. «95» حروف اضافه مکان
 39. حال کامل ( ماضی نقلی ) «100»
 40. ماضی بعید (گذشته کامل) «106»
 41. آینده کامل استمراری «108»
 42. گذشته کامل استمراری «109»
 43. «111» adjective صفت
 44. «115» The same as
 45. «118» adverb قید
 46. «123» intensifiers (very, too, enough)  کلماتی که نشان دهنده کمیت و مقدار هستند
 47. «127» Such
 48. «129» enough و too  گسترش جمله با
 49. «130» Other  دیگر
 50. «136» Relative Pronouns  ضمایر موصولی
 51. جملات گذشته حدسی و گذشته غیر واقعی «141»
 52. آینده کامل «145»
 53. «146» Conditionals جملات شرطی
 54. «149» Otherwise  والا
 55. «150» Wish   کاشکی-ای کاش
 56. «151»if کلمات معادل
 57. «151»  It is time  وقتش است که
 58. «152» IF حذف
 59. «153» Unless
 60. «154» Would rather
 61. «156» as if – as though
 62. «157» in Case (مبادا نکنه)
 63. «158» Both
 64. «159» active & passive voice  حالت معلوم و مجهول
  • صفت فاعلی.
  • صفت مفعولی.
  • مصدر مجهول.
  • طریقه تبدیل یک جمله معلوم به مجهول.
  • زمان هایی که قابل تبدیل به مجهول هستند.
  • تبدیل یک جمله سئوالی معلوم به سئوالی مجهول.
  • تبدیل یک جمله سئوالی معلوم که با کلمه پرسشی شروع شده باشد به مجهول.
  • جای قیدها در جملات مجهول.
  • مجهول کردن جملاتی که دارای دو مفعول هستند.
  • مجهول کردن جمله هایی که فعل حسی و حرکتی دارند.
  • مجهول کردن فعل امر.
 65. جملات سببی یا وجه سببی «170»
 66. مجهول جملات سببی «171»
 67. «172» reported speach  نقل قول
 68. «173» Indirect speech  نقل قول غیر مستقیم
  • تبدیل یک نقل قول مستقیم خبری به غیر مستقیم.
  • فعل گزارشگر در نقل قول خبری.
  • تبدیل یک نقل قول مستقیم سئوالی به غیر مستقیم.
  • طریقه تبدیل نقل قول مستقیم سئوالی که با کلمه پرسشی شروع نشده به غیر مستقیم.
  • طریقه تبدیل یک قول مستقیم سئوالی مثل جمله زیر به صورت غیر مستقیم.
  • تبدیل نقل قول مستقیم امری به غیر مستقیم.
  • تغییر اصطلاحات زمان و مکان در نقل قول غیر مستقیم.
  • طریقه تبدیل نقل قول مستقیم تعجبی به غیر مستقیم.
 69. «181» (gerund) اسم مصدر
 70. «184» to فعلهایی که می توان بعد از آنها اسم مصدر به کار برد و هم مصدر با

Labels: